Ir para o Conteúdo

Café con Sensei

Pensamientos y comentarios del Sensei Jorge Kishikawa


29-may-2017

15º TBIK - Iaijutsu 3Shiai de Iaijutsu 5º Kyu - Toshi X Estevestopo

Instituto Niten Internacional
+55 11 94294-8956
contacto@niten.org